Logo Kamerkoor Vocoza The heart's reflection

Teksten en vertalingen The heart's reflection

Deze teksten en vertalingen staan ook in het programmaboekje, dat ook op papier bij het concert beschikbaar is.


The Heart's Reflection

 

Daniel Elder (1986-)

See the waterfront shine forth resplendent;
So the heart of humanity to all the earth reflects

Zie de waterkant luisterrijk weer schijnen
Zo weerschijnt het menselijk hart aan de hele wereld


Miserere

 

James MacMillan (1959-)

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam

Wees mij genadig, God, in uw trouw,

Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,

Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me

was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.


Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper

Ik ken mijn wandaden,ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,


Tibi soli peccavi et malum, coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris

tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : et in peccatis concepit me mater mea

Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving,

Ecce enim veritatem dilexisti : incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi

maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

Asperges me hyssopo, et mundabor : lavabis me, et super nivem dealbabor

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exsultabunt ossa humiliata

Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.

Averte faciem tuam a peccatis meis : et omnes iniquitates meas dele

Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.

Cor mundum crea in me, Deus : et spiritum rectum innova in visceribus meis

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

Ne projicias me a facie tua : et spiritum sanctum tuum ne auferas a me

verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.

Redde mihi laetitiam salutaris tui : et spiritu principali confirma me

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

Docebo iniquos vias tuas : et impii ad te convertentur

Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae : et exsultabit lingua mea justitiam tuam

U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid.

Domine, labia mea aperies : et os meum annuntiabit laudem tuam

Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen.

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique : holocaustis non delectaberis

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus : cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies

Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion : ut ædificentur muri Jerusalem

Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op.

Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta: tunc imponent super altare tuum vitulos

Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.


O Radiant Dawn

 

James MacMillan (1959-)

O Radiant Dawn,
splendor of eternal light,
sun of justice:
come and shine on those who dwell in darkness
and in the shadow of death!

O Dageraad
glans van het eeuwig licht
en Zon van gerechtigheid;
kom, en verlicht hen die in duisternis
en in de schaduw van de dood leven.


Cantate Domino

 

Hyun Kook

Cantate Domino canticum novum
Cantate Domino omnis terra
Hosanna in excelsis
Alleluia

Zing een nieuw lied voor de Heer
Zing voor de Heer, heel de wereld
Hosanna in den hoge
Halleluja


A Litany

 

William Walton (1902-1983)

Drop, drop, slow tears,
and bathe those beauteous feet,
which brought from heaven
the news and Prince of Peace.

Cease not, wet eyes,
his mercies to entreat;
to cry for vengeance
sin doth never cease.

In your deep floods
drown all my faults and fears;
nor let his eye
see sin, but through my tears.

Vloei, vloei, trage tranen
En baad die schone voeten
Die uit de hemel het nieuws
En de Vredevorst brachten.

Staak niet, natte ogen,
Zijn genade af te smeken;
Zonde houdt nooit op
te roepen om wraak.

Verdrink al mijn fouten en angsten
in uw diepe stromen;
En laat zijn oog geen zonde zien,
dan door mijn tranen.


In Your Light

 

Daniel Elder (1986-)

In your light I learn how to love.
In your beauty, how to make poems.
You dance inside my chest,
where no one sees you,
but sometimes I do,
and that light becomes this art

In uw licht leer ik hoe te minnen.
In uw schoonheid hoe te dichten.
U danst binnenin mijn hart,
waar niemand u kan zien.
Maar soms vang ik een glimp op.
Uit die glimp ontstaat mijn kunst.


Plaudite omnis terra

 

Giovanni Gabrieli (c.1555-1612)

Plaudite, psallite.
Jubilate Deo omnis terra.
Alleluja.
Benedicant Dominum omnes gentes
collaudantes eum.
Alleluja.
Quia fecit nobiscum Dominus
misericordiam suam
Alleluja.
Et captivam duxit captivitatem;
Admirabilis et gloriosus in saecula.
Alleluja.

Klap, zing,
Jubel tot God, heel de wereld.
Halleluja.
Laat alle volkeren de Heer prijzen,
Hem samen erend,
Halleluja.
Omdat de Heer ons
Zijn barmhartigheid heeft geschonken
Halleluja.
En hij nam de gevangenis gevangen;
Wonderbaarlijk en roemrijk in eeuwigheid.
Halleluja.


Tenebrae Nocturnes

Edmund Rubbra (1901-1986)

1. Eram quasi agnus innocens

Eram quasi agnus innocens:
ductus sum ad immolandum, et nesciebam:
Concilium fecerunt inimici mei adversum me, dicentes:
Venite, mittamus lignum in panem ejus,
et eradamus eum de terra viventium.

Omnes inimici mei adversum me cogitabant mala mihi:
Verbum iniquum mandaverunt adversum me dicentes.
Venite, mittamus lignum in panem eius,
et eradamus eum de terra viventium.

Ik was als een onschuldig lam:
Ik werd naar de slacht geleid en ik wist het niet:
Mijn vijanden hebben tegen mij samengezworen, met de woorden:
Kom, laten we vergif in zijn brood stoppen, en laten we hem verwijderen uit het land der levenden.

Al mijn vijanden hebben slechte dingen over mij gedacht: zij hebben kwade dingen tegen mij gesproken met de woorden: Kom, laten we vergif in zijn brood stoppen, en laten we hem verwijderen uit het land der levenden.


2. Una hora non potuistis

Una hora non potuistis vigilare mecum,
qui exhortabamini mori pro me?
Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Quid dormitis? Surgite et orate,
ne intretis in tentationem.
Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Konden jullie niet een uur met mij wakker blijven,
jullie die bereid waren voor mij te sterven?
Zien jullie dan niet hoe Judas niet slaapt,
maar zich haast mij aan de joden te verraden?

Waarom slapen jullie? Sta op en bid,
laat je niet in verleiding brengen.
Zien jullie dan niet hoe Judas niet slaapt,
maar zich haast mij aan de joden te verraden?


3. Seniores populi

Seniores populi consilium fecerunt,
Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent:
cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem.

Collegerunt pontifices et pharisaei concilium.
Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent:
cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem.

De volksoudsten hielden beraad
of zij Jezus zouden arresteren en doden:
zij kwamen met zwaarden en knuppels naar buiten, als tegen een overvaller.

De hogepriesters en Farizeeërs hielden beraad
of zij Jezus zouden arresteren en doden: z
ij kwamen met zwaarden en knuppels naar buiten, als tegen een overvaller.


Circle Dance

 

Georgy Sviridov (1915-1998)

Веселумся, кружимся, хоровдом тешимся -
Мальчнки да девочки – ясные звездочки
Красное солнце! Глянька в оконце!
А в оконцеглянька, мамка да нянька!
Белая хатка, смуглая солдатка!
Гой вы ребятки! Врозь во все лопатки!
Скидавайте шапки!
Старшая сестрица, дай ты нам водицы.

Wij draaien rond en rond, met plezier in onze rondedans -
Jongens en meisjes – schijnende sterretjes
Prachtige zon! Kijk door het venster!
En door het raam, een moeder en een kindermeisje!
Een witte hut, een donker soldatenmeisje!
Hé jongens, ren zo snel je kunt!
Doe je hoed af!
Hé grote zus, geef ons wat water.


Spring Song

 

Georgy Sviridov (1915-1998)

Зеленая травушка в поле вырастала.
Молодая девица косу расплетала
За рекою соловей поет

Het groene gras in het veld groeide
Het jonge meisje tolde de vlecht
Over de rivier zingt de nachtegaal


Balalaika

 

Georgy Sviridov (1915-1998)

На зелёной, на лужайке эанграла балалайка,
Загудела дудочка, дудочка-погудочка.
На лужайку, на лужок сели четверо в кружок,
В сарафане красненьком заплясала Настенька.
Гуди, дуда! Туда, сюда!

Op een groen grasveld begon een balalaika te spelen,
Er klonk een fluitje, een toeterend fluitje.
Op het grasveld, op de weide zaten vier mensen in een cirkel
In een rode japon begon Nastjenka te dansen.
Toeter, fluit! Hierheen, daarheen!


The Deer's Cry

 

Arvo Pärt (1935-)

Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in me, Christ when I arise,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me,
Christ with me.

Christus bij mij, Christus voor mij, Christus achter mij,
Christus in mij, Christus onder mij, Christus boven mij,
Christus rechts van mij, Christus links van mij,
Christus wanneer ik lig, Christus wanneer ik zit,
Christus in mij, Christus wanneer ik opsta,
Christus in het hart van ieder mens die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder mens die over mij spreekt,
Christus in het oog dat mij ziet,
Christus in het oor dat mij hoort,
Christus bij mij.


i thank You God for most this amazing day

 

Eric Whitacre (1970-)

I thank You God for most this amazing day:
for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky;
and for everything which is natural
which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun’s birthday;
this is the birthday of life and of love and wings:
and of the gay great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any—lifted from the no
of all nothing—human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

Ik dank U God voor meest deze wonderbaarlijke dag:
voor de springende groenige boomgeesten
en een blauwe echte droom van lucht;
en voor alles wat natuurlijk is
wat oneindig is wat ja is

(ik, die gestorven ben, ben vandaag weer levend,
en dit is de verjaardag van de zon;
dit is de geboortedag van leven en van liefde en vleugels;
en van de vrolijke grootse onvatbaar gebeurende aarde)

hoe zou proevend aanrakend horend ziend
ademend enig - verheven van het niet
van alles niets – menselijk louter wezen
moeten twijfelen aan onvoorstelbaar U?

(nu ontwaken de oren van mijn oren en
nu worden de ogen van mijn ogen geopend)